Raporlar ve Belgeler

Bu sayfada, ilgilileri için faydalı olabileceğini düşündüğümüz online kaynaklara yer vermeye çalışacağız.

Notlar:

 • Kurumların her yayınının rapor olarak adlandırılmadığını, fayda sağlayabilecek nitelikte olduğunu düşündüğümüz her türlü dokümanı paylaşmaya çalışıyoruz.
 • Kurumların sitelerinde yapılan düzenlemeler sebebiyle sitemizde yer alan linkler geçersiz hale gelebilmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, ilgili ifadeyi arama motoru vasıtasıyla bulabilirsiniz.
 • Bu sayfada linki verilen yayınlar, o kurum ya da kuruluşun bütün yayınlarını kapsamayabilmektedir. İnternet siteleri ayrıntıları olarak incelendiğinde daha pek çok içeriğe ulaşmak mümkündür. Bu sayfada, gerekli görülenler paylaşılmaktadır.

Günümüz dünyasında bilgi üretiminin merkezi olarak temelde üniversiteler görülmekle birlikte, alanında uzman birçok itibarlı kurum bulunmakta ve bunlar da kendi alanlarında ciddi yayınlar yapmaktadır. Bu kurumlar; kamu kurumu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel sektör kurumu yani şirketler, bir yere bağlı ya da bağımsız enstitüler ya da üçüncü sektör olarak isimlendirilen sivil toplum kuruluşları olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu kurumların yayınlarında kullandıkları en yaygın format, diğer bir ifadeyle konuşan dilleri raporlardır.

Raporlar, belirli bir konuya odaklanmış olduklarından, teknik ayrıntılar içerirler. Bu bağlamda, bir raporu her okuyanın anlaması mümkün değildir. Örneğin, bir bankada yürütülen iç soruşturma çerçevesinde, banka teftiş kurulunca hazırlanıp yönetim kuruluna sunulan bir raporu anlayabilmek için ciddi düzeyde finans bilgisine ihtiyaç vardır. Ancak, bizim burada ele alacağımız türden raporlar, herkesçe ulaşılabilir nitelikte olduğundan ve çoğunlukla bir konuda kamuyu aydınlatma ya da o konuyla ilgili değerlendirmelerini kamuya açıklama amacı güttüğünden, mümkün olduğunca sade bir dille yazılmaktadır. Özellikle kamu kurumları tarafından yayımlanan raporların çoğu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yasal zorunluluklara istinaden hazırlanmaktadır. Ancak, bu sadeliğe rağmen yine de raporlar, konuya yabancı biri tarafından tam olarak anlaşılmayabilmektedir. İşte burada, raporların bir başka faydası göz önüne gelmektedir. Raporlar, çoğunlukla güncel bir konuyu esas aldıklarından, konuyla ilgili pratik tartışmaları görme imkânı vermekte ve bir konuya giriş yapmak isteyen insanlar için güzel bir başlangıç olmaktadır. Bunun yayında, özellikle kamu kurumları, faaliyet gösterdikleri sektörlere ilişkin eğitim materyalleri de sunmaktadırlar. Bunların, alanlarında kaliteli kaynaklar olduğu söylenebilir.

Raporlar, kurumun ilgi alanına bağlı olarak, belirli bir konu üzerine periyodik surette ya da konu bazlı araştırma/inceleme/değerlendirme suretinde hazırlanmaktadır. Konu bazlı raporlar bir konuda bilgi edinmek için, periyodik raporlar ise olayların seyrini takip etmek ve konuyla ilgili analiz yapabilme yetisinin gelişimi için daha ziyade fayda sağlamaktadır.

Bazı Rapor Çeşitleri:

Denetim veya Faaliyet Raporları:

Açıklama yazılacak

Makroekonomik Belgeler

Periyodik olarak hazırlanan belgelerin önemli bir kısmını, özellikle kamu kurumların tarafından yayınlayan raporlar oluşturmaktadır. Bu belgelerden, geçmişi değerlendirenler rapor, geleceğe ilişkin içeriğe sahip olanlar ise plan, program ve benzeri şekilde isimlendirilmektedir. Bu belgelerin en temel faydası, manipülatif ve gereksiz içerikten neredeyse tamamen arınmış şekilde, belirli standartlar çerçevesinde, olayların seyrini rakamlar başta olmak üzere objektif esaslar ışığında aktarmasıdır. Öte yandan, kişinin bir ülkede –veya dünyada- gerçekleşen olaylara ilişkin makro perspektif geliştirme kabiliyetine ciddi katkı sağlayabilmektedir. Zira bunlar, en teknik kurumların en yetkin personeli tarafından hazırlanmış metinlerdir. Aynı kapsamda değerlendirebileceğimiz temel politika belgeleri ise, mevcut idarenin konuya nasıl yaklaştığı ve neler yapmayı planladığına dair teknik ve kapsamlı metinlerdir.

İstatistik Bültenleri

“Sayılar yalan söylemez ama en iyi yalanlar sayılarla söylenir.”

Kimi raporlar esasen istatistik bülteni formatındadır. Bu tip raporların teknik yöne ağır basmakla birlikte, merak edilen konularla ölçülebilir olguları öğrenmek için vazgeçilmez kaynak niteliğinde olup geçmiş dönemlerle kıyas yaparak olayların seyrine dair fikir yürütme imkânı verir. Bu sayfada genel olarak ekonomik ve hukuki konulara dair istatistikler paylaşılmış olsa da merak edilen her konuyla ilgili istatistik araştırması –şayet veri mevcutsa- yapması faydalı ve hatta gereklidir. Ülkemizde, çeşitli kurumlardan derlediği bilgiler ve kendi ürettiği verilerle birlikte en geniş veri tabanına TÜİK sahiptir. Bunun yanında, küresel çapta faaliyet gösteren, dünyanın veri kaynağı niteliğindeki bazı kuruluşlara da aşağıda yer verilmiştir.

           

Raporlar

TBMM

T. C. Sayıştay Başkanlığı:

Kamunun gelir, gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.

Raporlar

Genel Uygunluk Bildirimleri: Kesin hesap kanunu tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçlarının kamu idare hesapları esas alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırarak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan kesin hesap kanun tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgelerin güvenilirliği ve doğruluğunun değerlendirmesine ilişkin rapordur.​​​

Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporları: Kamu idarelerinin denetimleri sonucunda düzenlenen denetim raporlarında önemli görülen veya genellik arz eden konuları, yürütülen denetimlere ilişkin genel bilgileri ve mali konularda belirtilmesi uygun görülen diğer hususları içerecek şekilde hazırlanan rapordur.

Faaliyet Genel Değerlendirme Raporları: Kamu idareleri tarafından Sayıştay’a gönderilen idare faaliyet raporları, Maliye Bakanlığı tarafından Sayıştay’a gönderilen Genel Faaliyet Raporu ve İçişleri Bakanlığı tarafından Sayıştay’a gönderilen Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporunda yer alan bilgilerin dış denetim sonuçları dikkate alınarak doğruluk ve güvenirliğinin değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan rapordur.

Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporları: Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan bir yıla ait malî istatistiklerin hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından değerlendirilmesi sonucu hazırlanan rapordur.

Kamu İşletmeleri Genel Raporları: Denetlenen tüm kamu işletmelerinin sektör esasına bağlı olarak; yıllık faaliyet sonuçları, Türkiye ekonomisi içindeki yeri, istihdam durumu, mali durumu, işletme çalışmaları, yatırımları, iştirakleri ile genel ve ortak sorunlarının topluca ele alındığı rapordur.

Kamu İdareleri Denetim Raporları: Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimlerini içeren raporlardır. Başlangıç kısmında kurumun genel yapısıyla ilgili bilgi verilmekte, ilerleyen bölümlerde birtakım bulgulara yer verilmektedir. Kurumların işleyişini öğrenmek için eşi bulunmaz bir kaynak olduğu söylenebilir. Aynı zamanda, kamu yönetimine ilişkin mevzuat bilgisini geliştirmek için de pratik kaynak niteliğindedir. Bakanlıklar, yüksek yargı kurumları, büyük bütçeli ya da personel sayısı yüksek kamu kurumları için her yıl rapor yazılmakta ancak Sayıştay’ın mevcut personel sayısındaki yetersizlik nedeniyle bazı kurumlar için her yıl rapor yazılamamaktadır.

Yayınlar:

Sayıştay Dergisi

Denetim Rehberleri

Standartlar

Hizmet İçi Eğitim Yayınları:

T. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Not: 2018 yılında yapılan kamu teşkilat reformuyla ekonomi yönetiminde gerçekleşen ciddi değişimler neticesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasındaki ilişki henüz tam olarak oturmuş değil. Bundan dolayı, benzer veya aynı içeriğe sahip belgeler birden çok kez paylaşılmış olabilir.

Çok sayıda belge yayımlanmaktadır. Bunların hepsini burada saymanın fazla olacağını düşündüğümüzden, nispeten daha önemli gördüklerimiz şunlardır:

Ekonomik Göstergeler: Geçmişte Hazine Müsteşarlığı’nca yayımlanan, Türkiye ekonomisiyle ilgili makroekonomik verileri içeren bölüm. https://www.hmb.gov.tr/ekonomik-gostergeler

Genel Yönetim Mali İstatistikleri: Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan, kamunun mali durumuna ilişkin verileri içeren bölüm. https://muhasebat.hmb.gov.tr/genel-yonetim-mali-istatistikleri

Vatandaş Bütçe Rehberi: Vatandaş bütçe rehberi; yıllık bütçenin kolay ve anlaşılabilir bir özetidir. İlgili yılda yapılacak harcamalar ve bu harcamaların nasıl karşılanacağına ilişkin temel bilgileri içermektedir. Söz konusu bilgilerin kamuoyuna derli toplu bir şekilde sunulmasını amaçlamaktadır. https://www.hmb.gov.tr/bumko-vatandas-butce-rehberi

Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporları: Devlet bütçesinin aylık gelir ve giderlerini ayrıntılı olarak gösteren dokümanlardır.

Kamu Finansmanı Raporları: Geçmişte Hazine Müsteşarlığı’nca yayımlanan Kamu Finansmanı Raporları, Aylık ve Yıllık Kamu Borç Yönetimi Raporu olmak üzere 2 çeşittir. Aylık rapor, ayın bitmesini müteakip kısa sürede yayımlanmakta olup istatistiksel yönü ağır basmaktadır. Yıllık rapor ise yılın bitiminden birkaç ay sonra yayımlanmakta ve önemli makroekonomik analizler içermektedir. https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-raporlari

Kamu İşletmeleri Genel Raporu: Geçmişte Hazine Müsteşarlığı’nca yayımlanan Kamu İşletmeleri Raporu, kamu işletmesi tanım ve kapsamına yönelik değerlendirmelerin yanı sıra, Bakanlığın Hazine adına pay sahipliği görevini üstlendiği kamu işletmeleri ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyünde yer alan kamu şirketlerinin mali durumları, personel bilgileri, yönetim kadroları, performansları ve sektörde bulundukları konumları hakkında ayrıntılı bilgileri ve bu işletmelere yönelik genel ve kuruluş bazlı analizleri içermektedir. https://www.hmb.gov.tr/kamu-sermayeli-kurulus-ve-isletmeler-raporlari

Genel Yönetim Sektörü Mali İstatistik Analiz Raporları: https://muhasebat.hmb.gov.tr/mali-istatistik-analiz-raporu

Vatandaş Kesin Hesap Raporları: https://muhasebat.hmb.gov.tr/vatandas-kesin-hesap-raporlari

Merkezi Yönetim Kesin Hesap Analizleri: https://muhasebat.hmb.gov.tr/kesin-hesap-analizleri

Kesin Hesap Nedir? Bireysel ihtiyaçların karşılanmasında olduğu gibi kamu kesiminde de bir harcamanın yapılabilmesi için öncelikle kaynağa ihtiyaç vardır. Kamu harcamalarının kaynağı ise Bütçe Kanunu ile kurumlara verilen ödeneklerdir. Bu kapsamda Bütçe Kanunu, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve harcama tahminlerini gösteren ve bunların uygulanması ile yürütülmesine yetki ve izin veren kanun şeklinde tanımlanabilir. Kesin Hesap ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından merkezi yönetim bütçe kanununa uygun olarak hazırlanan ve bir yıllık gelir ve harcamaların uygulama sonuçlarını gerekçeleriyle birlikte ortaya koyan bir uygulamadır. Böylece kamu kurumlarına verilen harcama yetkisinin kanunlara uygun olarak etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesine ve bu harcamaların aklanmasına imkân sağlanmış olur. Kesin Hesap Kanununu inceleyen bir kişi, kamu hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından hangi kamu hizmetine ne tutarda harcama yapıldığını ve hangi kaynaktan ne tutarda gelir elde edildiğini görebilmektedir.

Vatandaş Kesin Hesabı Nedir? Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu kamu hizmetlerini finanse eden vatandaşlar için oldukça teknik metinlerdir. Bu açıdan devletin gelir kaynakları ile harcamalarını vatandaşa daha sade ve teknik ifadelerden arındırılmış bir biçimde sunmak ve maliye politikasının anlaşılmasını sağlamak, mali saydamlık ve hesap verebilirlik açısından önemlidir. Vatandaş kesin hesap raporu bu amacı gerçekleştirmek üzere tasarlanan bir çalışmadır.

Sigortacılık Raporları: Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporları, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyet Raporları ile Sigortacılık Sektörü Piyasa Analiz Raporlarından oluşmaktadır. https://www.hmb.gov.tr/sigortacilik-ve-ozel-emeklilik-raporlari

İç Denetim Koordinasyon Kurulu: https://www.hmb.gov.tr/idkk-yayinlar

MASAK

T. C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm: Her hafta yayımlanan bu bültende, haftanın önemli gelişmeleri not edilmektedir. Ekonomi bilgisini geliştirmek isteyenler için, takip edilmesi faydalı olacaktır. http://www.sbb.gov.tr/turkiye-ekonomisinde-haftalik-gelismeler/

Ekonomik Gelişmeler: Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri çeyreklik bazda değerlendiren ve makroekonomik değerlendirmeler içeren raporlardır. http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-gelismeler/

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler: Dünya ekonomisindeki gelişmeleri çeyreklik bazda değerlendiren ve makroekonomik değerlendirmeler içeren raporlardır. http://www.sbb.gov.tr/dunya-ekonomisindeki-son-gelismeler/

Bütçe Göstergeleri: Vatandaş Bütçe Rehberi, Kamu Maliyesi Gerçekleşmeleri, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları, Merkezi Yönetim Bütçesi Aylık Gerçekleşmeleri ile Kamu İstihdamı bölümlerinden oluşmaktadır. http://www.sbb.gov.tr/butce/

Ekonomik Veriler: Büyüme, İstihdam, Enflasyon, Cari Denge ve Mali Piyasalar bölümlerinden oluşmaktadır. http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-veriler/

Genel Faaliyet Raporu: Tüm kamunun mali bakımdan yıllık değerlendirmesini içeren, önceleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan rapordur. 2017 ve öncesi hmb.gov.tr’de, 2018 ve sonrası sbb.gov.tr’de yayınlanmaktadır. Arama motoruna aramak istediğiniz yılın yanına “genel faaliyet raporu” yazarak ulaşabilirsiniz.

Temel Politika Belgeleri: Kamu mali yönetiminin üst düzey politika belgeleri olan kalkınma planları, orta vadeli plan ve programlar ve yıllık programlar ile sektörel ve tematik konularda hazırlanan strateji belgelerine buradan ulaşabilirsiniz. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan esaslara göre hazırlarlar. Her ne kadar planlarda ortaya konulanlar çoğu kez tam olarak uygulanamasa da Türkiye’nin durumuyla ilgili analizler ve gelecek projeksiyonları ciddi niteliktedir. Bu belgeleri okumak, kişinin Türkiye’ye makro perspektiften bakabilme becerisine katkı yapacaktır. http://www.sp.gov.tr/tr/temel-belge/

Kamuda Stratejik Yönetim

Kılavuz ve Rehberler http://www.sp.gov.tr/tr/html/18/Kilavuz+ve+Rehberler/

Araştırma ve Yayınlar: http://www.sp.gov.tr/tr/kutuphane/type/2/

Temel Ekonomik Göstergeler: http://www.sbb.gov.tr/temel-ekonomik-gostergeler/

Ekonomik ve Sosyal Göstergeler : http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-gostergeler/

Konu tasnifi olmaksızın kronolojik sırayla SBB’nin bütün yayınları : http://www.sbb.gov.tr/yayinlarimiz/

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Merkez Bankası’nın bütün yayınları bu ana sayfada tasnif edilmiştir. Sayfanın sol tarafındaki tasnife göre, metinleri içeriklerini şöyle açıklayabiliriz. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar

Raporlar: Merkez Bankası belirli aralıklarla yayımladığı raporlarla enflasyon görünümü, orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminlerini, enflasyonu etkileyen unsurları ve görev alanına giren konulara ilişkin değerlendirmelerini paylaşmaktadır. Banka ayrıca finansal piyasalar, finansal istikrara yönelik gelişmeler ve riskler ile para politikası görünümü hakkındaki görüşlerini de yayımladığı raporlarla kamuoyu ile paylaşmaktadır. Teknik içeriği yoğun olmakla birlikte, ekonomik kavrayışını geliştirmek isteyenler için faydalı metinlerdir zira son derece uzman bir kadro tarafından hazırlanıp yayımlanmakta ve bankanın resmi görüşü niteliği taşıdığı için ciddi tetkiklerden geçerek bize ulaşmaktadır.

Para ve Kur Politikası Metinleri: Merkez Bankası her yıl aralık ayında, takip eden yıl izleyeceği para ve kur politikalarını Para ve Kur Politikası Metni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. Raporun özelliği, Banka’nın, kendisine tevdi edilen en temel görevle ilgili net duruşunu göstermesidir. Önemini anlatmak bakımından; Raporlar ile Para ve Kur Politikası Metinleri’nin çoğu kez Merkez Bankası Başkanı’nca gerçekleştirilen bir basın toplantısı yoluyla kamuoyuyla paylaşıldığını ifade etmek anlamlı olacaktır.

Araştırma Yayınları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, çalışanları tarafından üretilen akademik çalışmaları Çalışma Tebliğleri ve Ekonomi Notları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Merkezin Güncesi: http://tcmbblog.org/ adresinde faaliyet gösteren, Merkez Bankası bünyesindeki araştırmacı ve uzmanların analiz ve yorumlarını içeren bir blogdur. Yazıların hemen hepsi İngilizceye tercüme edilmektedir.

Kitaplar, Kitapçıklar ve Broşürler: Bankanın, kamuoyunu faaliyetleri hakkında bilgilendirmek ve toplumun tüm kesimlerinde bilinirliğini güçlendirmek amacıyla yayımladığı kitapçık ve broşürlerdir. Konuya ilgi duyanlar için iyi bir başlangıç niteliğinde eserlerdir.

Çalışmalar: Banka personelinin yazdığı uzmanlık tezleri ile çeşitli projeler neticesinde ortaya çıkmış metinleri içeren bir bölümdür.

Temel Ekonomik Gelişmeler: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Yatirimci+Iliskileri/Temel+Ekonomik+Gelismeeler/

Merkez Bankası Dergisi: https://www.journals.elsevier.com/central-bank-review

T. C. İçişleri Bakanlığı:

Mülki idare, mahalli idareler, kamu güvenliği ve suçla mücadele alanlarında bazı yayınlar bulunmaktadır. https://www.icisleri.gov.tr/yayinlar

Uzmanlık Tezleri: https://www.icisleri.gov.tr/strateji/tezler

Emniyet Genel Müdürlüğü

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Raporları

https://www.egm.gov.tr/kom/raporlarimiz

Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Raporları

http://www.narkotik.pol.tr/ulusalyayinlar

http://www.narkotik.pol.tr/uluslararasiyayinlar

T. C. Dışişleri Bakanlığı

Yayınlar: http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?9639b24c-b00a-4de3-8d5d-fa2c8e5b54f8

Temel Dış Politika Konuları: http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?eddda31b-595f-4e2d-b1d7-78ef1d689583

T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu: Türkiye’de yerel yönetimlerin genel durumunu analiz eden önemli bir rapordur. Giriş kısmında konuyla ilgili kavramsal ve yasal bazı açıklamalar yapıldıktan sonra veriler sunulmaktadır. 2017 yılına kadar Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ismiyle İçişleri Bakanlığı’nın birimi olan ve şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olan Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmaktadır.   https://yerelyonetimler.csb.gov.tr/faaliyet-raporlari-i-88463

T. C. Ticaret Bakanlığı

Veri Bültenler: https://ticaret.gov.tr/istatistikler/veri-bultenleri

Araştırma ve Raporlar: https://ticaret.gov.tr/istatistikler/arastirma-ve-raporlar

Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Gündemi: (Haftalık güncellenmektedir.) https://ticaret.gov.tr/data/5b9621f213b8761ce82c5e1c/Ekonomi,%20Ticaret%20ve%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Gundemi.pdf

Sanayi ve Hizmetler, Tarım ve Gıda: https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/sektorler

https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar/tuketici-konseyi

https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/piyasa-gozetimi-ve-denetimi/izleme-ve-raporlama

https://icticaret.ticaret.gov.tr/yayinlar

https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar

https://tagm.ticaret.gov.tr/yayinlar !!! https://tagm.ticaret.gov.tr/yayinlar/uluslararasi-raporlar

https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/ihracat-yol-haritasi

https://ggm.ticaret.gov.tr/yayinlar/gumruk-uygulamalarina-iliskin-kilavuzlar

T. C. Çalışma Bakanlığı

YÜKSEKÖĞRETIM KALİTE KURULU – Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporları: http://yokak.gov.tr/raporlar/faaliyet-raporlari

Yatırım Ofisi Sektör Raporları

http://www.invest.gov.tr/tr-TR/sectors/Pages/Sectors.aspx

Rtük

Finansal Kurumlar Birliği: https://www.fkb.org.tr/raporlar-ve-yayinlar/yayinlar/

Blog sayfası: https://blog.fkb.org.tr/

Borsa İstanbul

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğ Havayolu Sektör Raporları: https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/havayolusektorraporlari.aspx

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)

Elektornik Haberleşme Sektör Raporları: https://www.btk.gov.tr/pazar-verileri

Uzmanlık Tezleri: https://www.btk.gov.tr/uzmanlik-tezleri

Yurtdışı Tezleri: https://www.btk.gov.tr/yurtdisi-tezleri

Aylık Uluslararası Elektronik Haberleşme Sektöründe Gelişmeler Bülteni:  https://www.btk.gov.tr/elektronik-haberlesme-sektorunde-gelismeler-bulteni

Araştırma Raporları: https://www.btk.gov.tr/arastirma-raporlari

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Adalet Bakanlığı

Türkiye Barolar Birliği: (TBB dergisine de aynı sayfadaki linkten ulaşabilirsiniz.) http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/